QİYMƏTQOYMADA XƏTTİ ASILILIQ PROBLEMİNİN HƏLLİ

XÜLASƏ Məhsulun xüsusiyyətindən asılı olaraq bəzən qiymətin əmələgəlməsinə əlavə faktorlar təsir edir. Bu da standart qiymətqoyma yanaşmasından kənara çıxmağa zərurət yaradır. Faktorlar müxtəlif ola bilər və onların qiymətdən asılılığı pozitiv və ya neqativ artan xəttlə dəyişə bilər. Bu məqalədə qiymət və faktorlar arasında xətti asılılığı müəyyən etməklə qiymət qoyma yanaşmasını araşdırırıq.   METODOLOGİYA Dəyişənlər arasındakı […]

Read More

SEQMENTASİYADA QƏRARQƏBULETMƏ. TƏSVİRİ STATİSTİK METOD WARD.D

Seqmentasiya biznesə doğru müştəri auditoriyasını seçməyə, müştəri ehtiyaclarının nəbzini hiss etməyə və rəqabət qabiliyyətini əldə etdiyi müştəri məmnunluğu sayəsində yüksəltməyə imkan yaradır. Seqmentasiya olmadan geniş kütləyə təklif edilən məhsul öz alıcısını tapmaya və ya ona çatmaya bilər, təkrar alınmaya bilər ki, bu da biznesin dayanıqlı fəaliyyətinə xələl gətirir. Seqmentasiya müəssisəyə doğru hədəfə vurmaq üçün konsentrasiya […]

Read More

İSTEHLAKÇILARIN DAVRANIŞLARININ PROQNOZLAŞDIRILMASI

Marketinqdə tez-tez rastlaşdığımız vacib məsələlərdən biri də istehlakçı davranışları, onların xüsusiliyi və gözlənilməzliyidir. İstehlakçı davranışlarının araşdırılmaması və ya yetərincə öyrənilməməsi fəaliyyətin təşkilində mütləq şəkildə qarşımıza problem olaraq çıxır. Əsas problemlərə misal olaraq istehlakçı davranışlarına adekvat olaraq marketinq xərclərinin düzgün bölüşdürülməməsi, distribyusiyanın və anbar planlamasının düzgün həyata keçirilməməsi, davranışlar ilə bağlı dəstəkverici və ya kontr addımların […]

Read More

ŞİRKƏT ÜÇÜN OPTİMAL MARKETİNQ STRUKTURUNUN SEÇİLMƏSİ PROBLEMİ

Şirkətdə Marketinq struktur vahidinin qurulması problemi hər bir idarəçi qarşısında duran əsas suallardan biridir. Marketinq departamenti, şöbəsi və ya bölməsi necə formalaşdırılmalıdır? Hansı istiqamətlər əhatə edilməlidir ki, şirkətin məqsədlərinə tam və düz xidmət etmək mümkün olsun? Bu və digər suallara cavab tapmaq üçün bir çox hallarda idarəçilər analogiyalara istinad edirlər. Yəni deyək ki, bazarda rəqiblərini […]

Read More

NİYƏ MÜŞTƏRİNİ EŞİTMİRİK?

Məlumdur ki, ölkə mikro və makro iqtisadi səviyyədə inkişaf etməkdədir. Mikroiqtisadi səviyyədə inkişafı şərtləndirən səbəblər sırasında mikroiqtisadiyyatın əhatə etdiyi elementlərin (iqtisadi subyektlər, ev təsərrüfatları və firmalar və s.) nə dərəcədə səmərəli fəaliyyət göstərməsi də durur.   Deməli, mikro iqtisadi mühit nə qədər səmərəli təşkil edilsə, makro mühit bir o qədər “möhkəm” olar və son nəticə […]

Read More

KORPORATİV REPUTASİYA BANK ÜÇÜN NƏ QƏDƏR ÖNƏMLİDİR?

Korporativ reputasiya özündə tanınma (eynilik, stil) səviyyəsi, imic və korporativ dəyərləri cəmləşdirən və hədəf qrupa yönəlik siyasətlə formalaşdırılan bir ictimai münasibətdir. Yəni bu münasibətin səviyyəsindən asılı olaraq bankın hədəf audoriyası onu seçə və seçməyə, həmçinin tövsiyyə edə və etməyə bilər. Reputasiyanın idarə edilməsində məqsəd kommersiya bankının müştərilərini son nəticədə elə bankın təmsilçisinə, konsuluna çevirmək və […]

Read More

MARKETİNQİN YAŞI NEÇƏDİR?

Marketinq nədir, nə üçün lazımdır bu və ya digər suallarla inanıram ki artıq bir çoxları qarşılaşıb və hər kəs bunu özünəməxsus şəkildə cavablandıra bilir. Bu səbəbdən mən bu məqaləmdə Marketinqin mahiyətinə varmayaraq onun elm kimi ərsəyə gəlməsini araşdırmağa çalışacam. Nəhəng elm ağacında öz rəngarəngliyi ilə mühüm yer tutan Marketinq məfhumu indi hər kəsin həyatına bu […]

Read More

BÖHRAN ZAMANI PR

Dünyada baş verən maliyyə böhranı biznes mühitində törətdiyi fəsadlarla yadda qalmaqdadır. Təsirlər xüsusilə bank sistemlərində özünü biruzə verir. Böhranın ağır nəticələrindən “qurtulmaq” üçün antiböhran tədbirlərindən istifadəyə ehtiyacın yaranması gözlənilən idi və bir çox dövlətlər öz iqtisadi sabitliyini qorumaq üçün iqtisadiyyata dövlət dəstəyini artırmağa başlamışlar. Həmçinin bir çox banklar da  fəaliyyətlərini yenidən nəzərdən keçirmiş və təxirəsalınmaz […]

Read More

MÜŞTƏRİ XİDMƏTİ STANDARTLARI

Müştərilərlə münasibət istənilən şirkət üçün önəmli məsələlərdən sayılır, belə ki, hal-hazırda xidmət keyfiyyəti rəqabətqabiliyyətliliyi müəyyən edən/göstərən amillərdən biridir. Müştərilərlə münasibəti idarə etməyə çalışmaqla şirkət öz standardlarını yaradır və onu həyata keçirtməyə daha çox diqqət ayırır.   “Müştəri Xidməti Standartları”-na korporativ mədəniyyətin bir hissəsi kimi baxılarsa, onların daha effektiv yanaşma ilə hazırlanması və həyata keçirilməsi mümkün […]

Read More

XİDMƏT ŞƏBƏKƏSİNİN İNKİŞAFI VƏ ONUN OPTİMAL GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ

Bankı təmsil etmək və müştərilərin ehtiyaclarını təmin etmək üçün xidmət göstərən filial və şöbə şəbəkəsi həmişə bankın gəlirini artıran vasitələrdən olmuşdur və olmaqda davam edir. Dünya bank bazarında 2006 –cı ildə keçirilən sorğunun nəticələrinə görə, rəyi soruşulan respondentlərin 80%-i bankların filiallarından istifadə etdiklərini bildirmişdilər. Hətta son dövrlərdə bankların müştərilərə internet vasitəsilə xidmət etmə imkanlarının yaradılmasına […]

Read More