Kateqoriya: 4P

Marketinqdə 4P strategiyaları, strategiyaların seçilməsi üçün tətbiq edilən metodlar və araşdırmalar.

COVİD 19 İLƏ MÜBARİZƏDƏ BİZNES ÜÇÜN MARKETİNQ ÇIXIŞ YOLU OLA BİLƏRMİ?

            Böhran nədir? Alimlər böhran, onun yarada biləcəyi fəsadlar və onların qarşısının alınması, aradan qaldırılması üçün vahid yanaşmanın olduğunu hələki göstərə bilməyiblər. Dolayısı ilə demək istərdim ki, hələki elə bir üsul və ya üsullar toplusu yoxdur ki, biznesin 100/100 böhrandan çıxaracağına zəmanət versin. Ümumiyyətlə böhran anlayışı da fərqli formada interpretasiya […]

Read More

QİYMƏT ENDİRİMİNİN OPTİMAL HƏLLİ

Hər birimiz Alıcı olaraq qiymət endiriminə sevinmişik, bəzən şübhəli baxmışıq, bəzən isə qanunauyğunluq kimi qəbul etmişik. Alıcı mövqeyindən baxanda endirimi bir rəqəmin bizə daha münasib olan digər rəqəmə dəyişməsi nəticəsində əldə edəcəyimiz qənaət və dolayısı ilə qazanc kimi görürük. Bu qazancın maksimum olması üçün və sövdələşmə xeyirimizə bitənə qədər mövqeyimizi müdafiə edirik. Satıcı isə daha […]

Read More

QİYMƏT ELASTİKLİYİNİ NƏZƏRƏ ALMAQLA OPTİMAL QİYMƏTİN SEÇİLMƏSİ

Bir çoxumuzun tanış olduğu tələbin qiymət elastikliyi məfhumu vacib iqtisadi anlayışlardan biri olsa da təcrübədə ondan ya yararlanmırıq ya da necə yararlanmaq olar bilmirik. Rəqabətdə ən sərt vasitələrdən biri qiymətdir, bunu hər yerdə oxuyuruq, amma nədənsə qiymət əmələgəlməyə elə də ciddi yanaşmırıq. Bir çox hallarda sahibkarlar qonşuya baxıb qiymət seçmə yolunu daha rahat görürlər və […]

Read More

YENİ MƏHSULUN (MODELİN) BAZARA ÇIXARILMASI VƏ YA SATIŞ PLANLARININ UĞURSUZLUĞU

GİRİŞ Yazıda məhsulun yaradılması və bazara çıxarılmasına qədər olan məsələlərə toxunmayacam. Mövzunun əsas qayəsi məhsulun bazara çıxarılması qərarından sonra baş verənlərlə bağlıdır. Düşünürəm məsələnin plan və proqnozlarla bağlı olmasını hiss etdiniz. Ölkə marketinqində çox az şirkəti belə proqnozlar marağlandırır. Əksər hallarda bütün diqqət məhsul atributlarının yaradılmasına yönəldilir və bazara çıxarılanda “Xeyirli olsun” deməklə kifayətlənib reklamlarla […]

Read More

QİYMƏTQOYMADA XƏTTİ ASILILIQ PROBLEMİNİN HƏLLİ

XÜLASƏ Məhsulun xüsusiyyətindən asılı olaraq bəzən qiymətin əmələgəlməsinə əlavə faktorlar təsir edir. Bu da standart qiymətqoyma yanaşmasından kənara çıxmağa zərurət yaradır. Faktorlar müxtəlif ola bilər və onların qiymətdən asılılığı pozitiv və ya neqativ artan xəttlə dəyişə bilər. Bu məqalədə qiymət və faktorlar arasında xətti asılılığı müəyyən etməklə qiymət qoyma yanaşmasını araşdırırıq.   METODOLOGİYA Dəyişənlər arasındakı […]

Read More

NİYƏ MÜŞTƏRİNİ EŞİTMİRİK?

Məlumdur ki, ölkə mikro və makro iqtisadi səviyyədə inkişaf etməkdədir. Mikroiqtisadi səviyyədə inkişafı şərtləndirən səbəblər sırasında mikroiqtisadiyyatın əhatə etdiyi elementlərin (iqtisadi subyektlər, ev təsərrüfatları və firmalar və s.) nə dərəcədə səmərəli fəaliyyət göstərməsi də durur.   Deməli, mikro iqtisadi mühit nə qədər səmərəli təşkil edilsə, makro mühit bir o qədər “möhkəm” olar və son nəticə […]

Read More

KORPORATİV REPUTASİYA BANK ÜÇÜN NƏ QƏDƏR ÖNƏMLİDİR?

Korporativ reputasiya özündə tanınma (eynilik, stil) səviyyəsi, imic və korporativ dəyərləri cəmləşdirən və hədəf qrupa yönəlik siyasətlə formalaşdırılan bir ictimai münasibətdir. Yəni bu münasibətin səviyyəsindən asılı olaraq bankın hədəf audoriyası onu seçə və seçməyə, həmçinin tövsiyyə edə və etməyə bilər. Reputasiyanın idarə edilməsində məqsəd kommersiya bankının müştərilərini son nəticədə elə bankın təmsilçisinə, konsuluna çevirmək və […]

Read More

BÖHRAN ZAMANI PR

Dünyada baş verən maliyyə böhranı biznes mühitində törətdiyi fəsadlarla yadda qalmaqdadır. Təsirlər xüsusilə bank sistemlərində özünü biruzə verir. Böhranın ağır nəticələrindən “qurtulmaq” üçün antiböhran tədbirlərindən istifadəyə ehtiyacın yaranması gözlənilən idi və bir çox dövlətlər öz iqtisadi sabitliyini qorumaq üçün iqtisadiyyata dövlət dəstəyini artırmağa başlamışlar. Həmçinin bir çox banklar da  fəaliyyətlərini yenidən nəzərdən keçirmiş və təxirəsalınmaz […]

Read More

MÜŞTƏRİ XİDMƏTİ STANDARTLARI

Müştərilərlə münasibət istənilən şirkət üçün önəmli məsələlərdən sayılır, belə ki, hal-hazırda xidmət keyfiyyəti rəqabətqabiliyyətliliyi müəyyən edən/göstərən amillərdən biridir. Müştərilərlə münasibəti idarə etməyə çalışmaqla şirkət öz standardlarını yaradır və onu həyata keçirtməyə daha çox diqqət ayırır.   “Müştəri Xidməti Standartları”-na korporativ mədəniyyətin bir hissəsi kimi baxılarsa, onların daha effektiv yanaşma ilə hazırlanması və həyata keçirilməsi mümkün […]

Read More

XİDMƏT ŞƏBƏKƏSİNİN İNKİŞAFI VƏ ONUN OPTİMAL GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ

Bankı təmsil etmək və müştərilərin ehtiyaclarını təmin etmək üçün xidmət göstərən filial və şöbə şəbəkəsi həmişə bankın gəlirini artıran vasitələrdən olmuşdur və olmaqda davam edir. Dünya bank bazarında 2006 –cı ildə keçirilən sorğunun nəticələrinə görə, rəyi soruşulan respondentlərin 80%-i bankların filiallarından istifadə etdiklərini bildirmişdilər. Hətta son dövrlərdə bankların müştərilərə internet vasitəsilə xidmət etmə imkanlarının yaradılmasına […]

Read More