Ay: May 2022

AZƏRBAYCAN AVTOMOBİL ALICILARININ SEQMENTLƏŞDİRİLMƏSİ FONUNDA KLASTERLƏMƏ VƏ PROFİLLƏŞDİRMƏ METODLARININ SEÇİLMƏSİ (ELMİ MƏQALƏ)

XÜLASƏ Tədqiqatın əsas məqsədi avtomobil sənaye müəssisələri üçün davranış əsaslı seqmentləşdirmənin tətbiqi, klasterləmə metodlarının seçilməsi və seqment üzrə davranış profilləşdirməsinin həyata keçirilməsidir. Alıcı ehtiyaclarının, onların dəyər alqısının fərqliliyinə səbəb olan amillərdən biri də yaşadıqları və fəaliyyət göstərdikləri coğrafiyadır. Araşdırmamızda Azərbaycan avtomobil bazarının (alıcılarının) fayda əsaslı seqmentləşdirilməsi bizə yerli avtomobil bazarı üzrə hədəf bazarın seçilməsinə imkan […]

Read More